Technický dozor investora

Technický dozor investora (TDI) je služba, která je zaměřena na dosažení kvalitního stavebního díla. Tato služba začíná v průběhu zpracování projektové dokumentace, kdy je projekt kontrolován z pohledu vhodnosti použitých materiálů, technického řešení a navržených detailů. V průběhu realizace TDI zajišťuje průběžné řízení kvality a v souladu s manuálem TDI upozorňuje na vady, kontroluje jejich odstraňování, zajišťuje administrativu vad a reportuje vše projektovému manažerovi a zástupci investora. Technický dozor svojí činností dotváří dílo naprojektované architektem do podoby očekávané klientem. V našem pojetí je TDI velmi proaktivní činností mezi projektantem, dodavatelem a klientem.

Proč mít Technický Dozor Investora?

Stavby jsou velmi složitým dílem a vyžadují v průběhu projektování a realizace nezbytnou kontrolu. Chyby v projektu či vady v realizaci je nutné odhalit ihned v zárodku, neboť jejich pozdější řešení bývá zpravidla komplikovanější a mívá dopady do času, ceny, finální kvality a také případné znehodnocení již hotových návazných konstrukcí. Pro docílení jisté finální požadované kvality je nutné systematické řízení, které spočívá v přípravě kontrolního a zkušebního plánu, průběžných kontrol a evidence vad, upozornění na neodstranění vad a vyžadování nápravy po dodavateli díla. Při absenci této služby dochází velmi často ke sporu investora a dodavatele, kdy se při závěrečné kontrole nacházejí závažné vady, které v této fázi již nemají řešení nebo je řešení tak složité a náročné, že se od něj ustoupí. Z toho důvodu může vznikat následný spor o slevách z díla. Nepřímá výhoda této služby je při zachování kvality také úspora nákladů a času.

Přehled konkrétních činností v technickém dozoru investora

  • Kontrola dokumentací z hlediska faktických chyb
  • Kontrola souladu dokumentace a realizace s požadavky investora
  • Kontrola souladu s normami nebo standardy a předpokládaným postupem výstavby
  • Kontrola technologických postupů při provádění prací
  • Sledování a kontrola kontrolních a zkušebních plánů
  • Nastavení a uvedení v činnost systému kontroly kvality
  • Kontroly in-situ, průběžné sepisování vad a jejich záznam a předání dodavatelům
  • Kontrola a zápisy do stavebních deníků
  • Sepsání Vad a Nedodělků a kontrola jejich odstranění
  • Kontrola dokumentace skutečného provedení a dokladové části